Algemene voorwaarden Motordealerdirect

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORDEALERDIRECT //
IKWILVANMIJNMOTORAF.BE Verkoopsites Motordealerdirect

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Motordealerdirect:
Motordealerdirect BVBA zoals ingeschreven in het KBO onder nummer 0839.741.272 met maatschappelijke zetel te Kolonel Begaultlaan 1A/51, 3012 Leuven, waaronder tevens deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden en exploitant van de online Verkoopsites zoals o.a. vermeld in deze algemene voorwaarden.

Bieding:
De bieding uitgebracht door een Bieder op een Kavel, dit zowel op de Veilingsite, telefonisch als per mail.

Bieder:
Het erkende dealerbedrijf, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een Bieding heeft uitgebracht.

Koper:
Het erkende dealerbedrijf, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, die een Bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.

Aanbieder:
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op de Verkoopsite.

Verkoper:
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.

Consument:
De Aanbieder of Verkoper die een natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen zoals gedefinieerd in het Wetboek van Economisch Recht.

Voertuig:
Een voertuig, een gemotoriseerd voertuig zijnde een motorfiets, trike, quad, snor- of bromfiets die ter verkoop wordt aangeboden op een Verkoopsite.

Kavel:
Een Voertuig welke is opgenomen in de administratie van de Verkoopsites en een uniek kavelnummer kreeg van Motordealerdirect.

Verkoopsite(s):
De voertuigverkoopsites die door Motordealerdirect geëxploiteerd worden en middels dewelke Motordealerdirect een platform ter beschikking stelt aan Aanbieders en Verkopers om hun Voertuig te verkopen. Deze betreffen o.a. de navolgende websites: www.ikwilvanmijnmotoraf.be.


Transactie:
Een wederzijdse verbintenis waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper over te nemen en de overeengekomen prijs aan de Verkoper te betalen. De Verkoper verplicht zich om het Voertuig te leveren aan de Koper. Tenzij het voertuig afwijkt van de door Verkoper opgegeven beschrijving online als telefonisch. Daarnaast zit er geen tijdslimiet op de transactie, en de daaraan gekoppelde wederzijdse verbintenis.

Taxatie:
Het (in)schatten van de waarde van een Kavel in verband met een Bieding door een Bieder.

Wederpartij:
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt/heeft aangeboden op de Verkoopsite(s) van Motordealerdirect en die mogelijks een Bieding heeft aanvaard.

Partijen:
Motordealerdirect en de Aanbieder, Verkoper of Wederpartij.

Bemiddelingsovereenkomst:
Bemiddelingsovereenkomst gesloten tussen Motordealerdirect en de Wederpartij c.q. Aanbieder c.q. Verkoper zoals omschreven in artikel 4.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder ogenblik geraadpleegd, afgedrukt of gedownload worden op de Verkoopsite.
2. Motordealerdirect behoudt zich de mogelijkheid voor haar algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. De Consument kan de Bemiddelingsovereenkomst na de wijziging opzeggen zoals bepaald in art. 4.6.
3. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 15 september 2017 en geldig vanaf deze datum en vervangen alle voorgaande versies.
4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van de Verkoopsite, op de diensptverlening van Motordealerdirect, op alle Taxaties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Motordealerdirect, en op alle overeenkomsten die Motordealerdirect aangaat voor het gebruik van de Verkoopsite en de dienstverlening.
5. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Aanbieders en Verkopers wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, met dien verstande dat de bepalingen uit deze voorwaarden steeds zullen primeren.
6. Een Wederpartij ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met de toepassing van deze algemene voorwaarden op een later gebruik van de Verkoopsite, op een later gebruik van de dienstverlening van Motordealerdirect, op latere overeenkomsten gesloten met Motordealerdirect voor het gebruik van de Verkoopsite en de dienstverlening, of op latere Taxaties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen, welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Motordealerdirect, ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen.
7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen desgevallend in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
8. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
9. Indien Motordealerdirect niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Motordealerdirect in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3. DIENSTVERLENING MOTORDEALERDIRECT
1. De dienstverlening van Motordealerdirect heeft alleen en uitsluitend betrekking op het bemiddelen bij het tot stand komen en uitvoeren van een Transactie tussen Koper en Verkoper.
2. Motordealerdirect stelt aan Aanbieders en Verkopers via een Verkoopsite een online veiling ter beschikking om Voertuigen te koop aan te bieden aan deelnemers van een besloten netwerk van dealerbedrijven en draagt zorg voor het onderhoud van genoemde platformen.
3. Motordealerdirect is nooit partij in een Transactie of enige andere afspraak over het kopen en verkopen van een Voertuig. Afspraken betreffende de gehandelde Voertuigen zijn uitsluitend een aangelegenheid tussen de Koper en Verkoper. Geschillen tussen de Koper en Verkoper dienen tussen hen geregeld te worden.

ARTIKEL 4. ACCOUNT
1. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon kan een Voertuig aanbieden op een Verkoopsite middels het aanmaken van een account op de Verkoopsite. Door het aanbieden van een Voertuig op een Verkoopsite en het aanmaken van een account komt een Bemiddelingsovereenkomst tot stand tussen de Aanbieder (en in een later stadium de Verkoper genaamd) en Motordealerdirect.
2. Iedere Wederpartij ontvangt e-mails met links om bijvoorbeeld een taxatieverzoek te activeren of om een Bieding in te zien dan wel een voertuigverkoop te bevestigen. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden overgedragen worden. Als de Wederpartij vreest dat een ander de inhoud van zij e-mails kent, dient dit direct aan Motordealerdirect kenbaar te worden gemaakt. Motordealerdirect blokkeert in voorkomend geval de verdere toegang van het account, om misbruik in naam van de Wederpartij te voorkomen. De Wederpartij zal hierna nieuwe e-mails van Motordealerdirect ontvangen. De Wederpartij blijft steeds aansprakelijk in geval van misbruik van deze gegevens.
3. Motordealerdirect behoudt het recht om, zonder waarschuwing en/of nadere uitleg, een Wederpartij uit te sluiten van toegang tot haar Verkoopsite(s), het account van de Wederpartij af te sluiten en de Bemiddelingsovereenkomst bijgevolg te beëindigen mits toekenning aan de Aanbieder of Verkoper van een opzeggingstermijn van 48 uur.

4. Indien een of meer van de leden van dit artikel niet correct nageleefd worden, kan Motordealerdirect per direct en zonder nadere waarschuwing het account van de W ederpartij afsluiten en bijgevolg de Bemiddelingsovereenkomst ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding. In voorkomend geval is de Wederpartij gehouden tot betaling aan Motordealerdirect van de boetes zoals genoemd in artikel 8.3 van toepassing, onverminderd het recht van Motordealerdirect om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade.

5. De Consument beschikt over een termijn van 14 dagen om de Bemiddelingsovereenkomst met Motordealerdirect te herroepen. De termijn gaat in op het ogenblik dat een V oertuig aangeboden wordt op een V erkoopsite en een account aangemaakt wordt. Indien de Consument de Bemiddelingsovereenkomst wenst te herroepen, dient hij dit schriftelijk mee te delen aan: Motordealerdirect BVBA, Kolonel Begaultlaan 1A/51, 3012 Leuven. Hij kan hiervoor ook gebruik maken van het modelformulier. De Consument aanvaardt dat reeds met de dienstverlening begonnen wordt tijdens de herroepingstermijn. De Consument erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra een Transactie tot stand gekomen is.

6. De Aanbieder en de Verkoper kunnen de Bemiddelingsovereenkomst opzeggen.

ARTIKEL 5. VEILING

1. Nadat een Voertuig is aangemeld op een van de Verkoopsites en een account aangemaakt werd, kent Motordealerdirect het Voertuig een kavelnummer toe indien het aanmelden van het Voertuig en het aanmaken van het account door de Wederpartij correct is gebeurd. Vanaf dat moment zal het Voertuig een bepaalde tijd (een veilingronde van minimaal 1 minuut tot maximaal 96 uur) op een veiling worden geplaatst. Tijdens deze veiling zijn uitsluitend de voertuiggegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van de Verkoopsite(s) waarop uitsluitend door Motordealerdirect goedgekeurde en officiële dealerbedrijven de Kavels kunnen bekijken en zowel online als telefonisch een Bieding kunnen uitbrengen.


2. Bieders zijn niet verplicht een Taxatie af te geven. In voorkomend geval is het mogelijk dat een Voertuig meerdere veilingronden nodig heeft om tot een Transactie te kunnen komen.

ARTIKEL 6. PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Nadat een Transactie tussen een Koper en een Verkoper tot stand is gekomen, dient de Transactie voltooid te worden en mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij en is Verkoper verplicht het Voertuig aan Koper te leveren.
2. De verkoop van een Voertuig via de Verkoopsite(s) is voor de Verkoper kosteloos. Enkel zal aan de Verkoper de opzegvergoeding aangerekend worden indien verschuldigd overeenkomstig artikel 4.
3. Betaling van deze opzegvergoeding door de Verkoper dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro's te geschieden binnen 14 kalenderdagen na het schriftelijk verzoek daartoe van Motordealerdirect door storting of overmaking op het betalingsverzoek aangegeven bankrekening van Motordealerdirect. In geval van gehele of gerechtelijke niet-betaling van binnen die termijn, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde bedrag volgens de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5%, zonder dat die intrest lager kan zijn dan 10% per jaar, en dit voor elke reeds begonnen maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde bedrag ( met een minimum van 40 euro), samen met alle aanmanings- en incassokosten, onverminderd het recht van Motordealerdirect om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
4. De administratie van Motordealerdirect geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van gedane betalingen en van door Motordealerdirect verrichte werkzaamheden.
5. Alle door Motordealerdirect aan de Aanbieder of Verkoper opgegeven Biedingen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

ARTIKEL 7. LEVERING EN OVERDRACHT
1. De Transactie komt tot stand indien de Aanbieder een Bieding van een Bieder heeft aanvaard. De Aanbieder wordt door Motordealerdirect telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht van de hoogste Bieding. Aanvaarding door de Verkoper gebeurt door die Bieding telefonisch, online of per e-mail te bevestigen. De Bieder wordt op dat moment Koper en de Aanbieder Verkoper.
2. De Verkoper is verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Transactie, middels een e-mailbericht, SMS bericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de overdracht van het Voertuig te maken, tenzij anders telefonisch aangegeven door Motordealerdirect.
3. Koper is verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het Voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door de Verkoper op het taxatieformulier.
4. Binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Transactie dient de Transactie uitgevoerd te zijn en de overdracht van het Voertuig gerealiseerd te zijn. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dienen Verkoper en de Koper, Motordealerdirect hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
5. Koper en Verkoper hebben het recht op verlenging van de termijn genoemd in lid 4 van dit artikel, indien door overmacht, of door de Verkoper dan wel Koper (waaronder begrepen een tekortkoming aan de verplichtingen als genoemd in volgend artikel) of door enige wijziging van de Transactie, in redelijkheid niet van Koper dan wel Verkoper kan worden gevergd dat de overdracht binnen de betreffende termijn wordt gerealiseerd.
6. Aflevering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het Voertuig door de Verkoper bij de Koper. Indien afhaling bij de Verkoper nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient de afhaling plaats te vinden op het door de Verkoper aangegeven adres en is de Verkoper verplicht om de Koper in staat te stellen het Voertuig tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen. De aflevering of afhaling moet plaats vinden binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Transactie.
7. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip door de Koper vastgesteld, maar wel binnen het aangegeven tijdsperk en met een termijn van ten minste 24 uur.
8. Alvorens tot betaling van de koopsom aan de Verkoper over te gaan, heeft de Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving van Verkoper en samen met de Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit zijn voor risico van de Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen of onachtzaamheid van Koper.
9. Indien Koper constateert dat er sprake is van tegenstrijdigheid tussen het Voertuig en de omschrijving daarvan van de Verkoper, kan de Koper de Transactie annuleren en eventueel een nieuwe Transactie sluiten met de Verkoper.
10. Alvorens Koper tot betaling van de koopsom aan de Verkoper over gaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Daarnaast heeft Koper het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling. 11. De koopsom dient door de Koper aan de Verkoper betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het Voertuig behorende documenten.
12. De Koper en de Verkoper zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
13. Binnen de 24 uur na de volledige uitvoering van de Transactie dient de Wederpartij Motordealerdirect daarvan op de hoogte te brengen. Vanaf dat ogenblik neemt de Bemiddelingsovereenkomst tussen Motordealerdirect en de Wederpartij een einde.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrechten en merkrechten op de Verkoopsite, de Veilingsite en alle verstrekte informatie, al dan niet op of via de Veiling­en Verkoopsites, rusten bij Motordealerdirect.
2. Alle door Motordealerdirect verstrekte stukken (zoals werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Motordealerdirect worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Bij overtreding van een van in dit artikel genoemde verbodsbepalingen verbeurt de Wederpartij ten behoeve van Motordealerdirect een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- alsmede een boete van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Motordealerdirect op vergoeding van de volledige door haar geleden schade, met kosten en interesten.

ARTIKEL 9. OVERMACHT
1. Motordealerdirect verschaft Aanbieders en Verkopers toegang tot de Verkoopsites en gebruik van haar diensten. Hoewel Motordealerdirect zich zal inzetten voor een onbelemmerde toegang tot het systeem, kan zij geen ononderbroken of onbelemmerde toegang garanderen.
2. Motordealerdirect is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Motordealerdirect redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Motordealerdirect ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
3. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Motordealerdirect geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door brand, stroomstoring, werkstaking of uitsluiting, rellen of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Motordealerdirect gevergd kan worden. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Motordealerdirect feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
4. In geval van overmacht worden de verplichtingen aan de zijde van Motordealerdirect opgeschort tot nader order.
5. Indien de overmacht langer dan 14 dagen zou duren, is zowel Motordealerdirect als de Consument gerechtigd om de Bemiddelingsovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en het account af te sluiten, zonder dat er in dat geval een recht op schadevergoeding bestaat.

ARTIKEL 10. KLACHTEN
1. Een eventuele klacht met betrekking tot het gebruik en het functioneren van een Verkoopsite, de dienstverlening van Motordealerdirect, de Bemiddelingsovereenkomst of de opzegging daarvan dient schriftelijk te gebeuren aan Motordealerdirect. Klachten met betrekking tot de opzegvergoeding dienen binnen acht dagen nadat de Bemiddelingsovereenkomst is opgezegd, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het schriftelijk betalingsverzoek aan Motordealerdirect per aangetekende schrijven kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
1. Motordealerdirect accepteert geen enkele aansprakelijkheid anders dan bepaald in deze algemene voorwaarden.
2. Motordealerdirect is, behoudens gevallen 'van bedrog, fraude, opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor de door haar verleende diensten, waaronder maar niet beperkt tot de inhoud en/of juistheid van de door Motordealerdirect, Bieder, Koper of Aanbieder, Verkoper verstrekte informatie op de Verkoopsite(s) of anderszins verstrekte informatie. De inhoud van de door Motordealerdirect uitgevoerde opdracht heeft slechts een informatief en indicatief karakter. Motordealerdirect verstrekt ter zake geen enkele garantie.
3. Motordealerdirect is, behoudens gevallen van bedrog, fraude, opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Wederpartij, die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Motordealerdirect.
4. Motordealerdirect is, behoudens gevallen van bedrog, fraude, opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens de Wederpartij.
5. Motordealerdirect heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Wederpartij ongedaan te maken, waarbij de Wederpartij haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
6. De Wederpartij vrijwaart Motordealerdirect tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met een Transactie samenhangen.
7. De aansprakelijkheid van Motordealerdirect is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Motordealerdirect in het voorkomende geval uitkeert.

ARTIKEL 12. PRIVACY & GEGEVENSBESCHERMING
1. De Aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bieders overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende Taxatie, tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de Verkoopsite ter beschikking van Motordealerdirect en de Bieders te stellen.
2. Motordealerdirect mag het door de Aanbieder opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door Motordealerdirect verstrekte advies de Wederpartij niet bereikt doordat het opgegeven (e-mail)adres niet juist blijkt te zijn, blijft de Transactie, waaronder de overeengekomen koopsom, geldig.
3. De Aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop Motordealerdirect haar dienstverlening, de Bemiddelingsovereenkomst en de voltooiing van de Transactie heeft gebaseerd. Motordealerdirect aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
4. De Verkoopsites zijn een onderdeel van Motordealerdirect. Motordealerdirect, met contactgegevens zoals hierboven vermeld, is de verwerkingsverantwoordelijke. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Motordealerdirect van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Motordealerdirect zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en overige toepasselijke regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Vanaf 25 mei 2018 zal Motordealerdirect de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt naleven.
5. De persoonsgegevens van de Aanbieder zullen slechts verwerkt worden voor de doeleinden zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden. De Aanbieder geeft de uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens verder aan te wenden voor de doeleinden zoals gespecificeerd in dit artikel. De gegevens van de Aanbieder c.q Verkoper zijn tijdens de Taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Motordealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
6. De gegevens van de Bieder c.q. Koper zijn tijdens de Taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Motordealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
7. Uitsluitend indien de Aanbieder akkoord gaat met de Bieding en er een Transactie tot stand is gekomen, zullen de gegevens van de Koper middels een e-mailbericht aan de Verkoper bekendgemaakt worden, ook zullen dan de gegevens van de Verkoper middels een e-mailbericht aan de Koper bekendgemaakt worden. Het is de Verkoper en de Koper niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Voor het overige zullen de persoonsgegevens van de Aanbieder slechts overgemaakt worden aan derden (zoals de klant) voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De Aanbieder geeft uitdrukkelijke toestemming voor doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van deze overeenkomst. Motordealerdirect zal telkens zorgen dat passende waarborgen worden geboden bij een dergelijke doorgifte, zodat een gelijkwaardige bescherming van de persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Voor meer informatie omtrent de gebeurlijke passende waarborgen en een eventuele kopie van documenten die een dergelijke waarborg bieden, kan Aanbieder steeds een schrijven richten aan het adres: Kolonel Begaultlaan 1A/51, 3012 Leuven.
8. De persoonsgegevens van de Aanbieder zullen tien (10) jaar na de beëindiging van de overeenkomst automatisch uit de databanken van Motordealerdirect gewist worden, behoudens schriftelijk akkoord vanwege de Aanbieder om deze te blijven aanwenden.
9. De Wederpartij aanvaardt dat Motordealerdirect gerechtigd is de aan haar verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van haar eigen activiteiten te gebruiken.
10. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Motordealerdirect gebruikt gegevens van Aanbieders, Bieders, Kopers en Verkopers voor haar dienstverlening, de Bemiddelingsovereenkomst, en de totstandkoming en de voltooiing van de Transactie. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Motordealerdirect, andere websites van Motordealerdirect en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij tracht Motordealerdirect rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene zich wenst te verzetten/bezwaar te maken tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van 'blokkering' een notificatie sturen naar: Motordealerdirect BVBA, Kolonel Begaultlaan 1A/51 te 3012 Leuven.
11. Indien de Aanbieder geen nieuwe Taxatie wil ontvangen dan kan hij dit telefonisch doorgeven aan de klantenservice of zich afmelden op de aangegeven plek op de website.
12. Alle informatie over de Wederpartij, die zij aan Motordealerdirect ter beschikking stelt, wordt vertrouwelijk behandeld.
13. Motordealerdirect behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.
14. Enige tijd na het aanmelden van het Voertuig op de Verkoopsite zal de Aanbieder een e-mail ontvangen waarbij bevestigd moet worden dat het Voertuig ter Taxatie mag aangeboden worden. Enige ogenblikken daarna zal een samenvatting van de ontvangen gegevens per e-mail verzonden worden naar de Aanbieder. Met behulp van deze e-mail kan de Aanbieder controleren of alle gegevens goed zijn ontvangen bij de Verkoopsite. Indien hier onjuistheden in vermeld staan of indien er aanvullingen gedaan dienen te worden, kan er telefonisch contact opgenomen worden met de klantenservice van Motordealerdirect.
15. Motordealerdirect maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek aan haar Verkoopsite(s) te kunnen gebruiken. Motordealerdirect gebruikt deze gegevens om de identiteit van de betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan haar Verkoopsite(s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Motordealerdirect cookies om de doeltreffendheid van haar Verkoopsite(s) en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien de Verkoopsite(s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de Verkoopsite(s) van Motordealerdirect wordt verminderd, dan wel dat de Verkoopsite(s) van Motordealerdirect geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: 1) uw IP-adres indien noodzakelijk; 2) sessienummer en 3) een klantnummer indien noodzakelijk.
16. Alle in- en uitgaande telefoongesprekken worden opgenomen. Dit doet Motordealerdirect in haar belang en dat van de Wederpartij, Aanbieder en Verkoper. Door het opnemen van de gesprekken hoeft de Wederpartij, Aanbieder of Verkoper geen of veel minder schriftelijke informatie te verstrekken. Daarnaast valt achteraf altijd vast te stellen welke afspraak telefonisch gemaakt werd.
17. de Aanbieder heeft het recht Motordealerdirect te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om een dergelijk recht uit te oefenen dient een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart van de Aanbieder overgemaakt te worden. Indien de Aanbieder verdere vragen of klachten heeft omtrent de uitoefening van deze rechten kan de Aanbieder steeds verdere informatie verkrijgen bij Motordealerdirect BVBA, met adres Kolonel Begaultlaan 1A/51, 3012 Leuven. De Aanbieder heeft ook het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, wat in België op heden de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL – de “Privacycommissie”) is, dewelke wordt omgedoopt in de “Gegevensbeschermingsautoriteit”.
18. Na beëindiging van de overeenkomst, heeft de Aanbieder ook het recht om de verleende toestemming te allen tijde in te trekken voor de verwerking zoals bepaald onder artikel 12.10 van onderhavige overeenkomst, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. De persoonsgegevens zullen dan ook gewist worden indien geen andere wettelijk grondslag aanwezig is voor verwerking van de persoonsgegevens.

ARTIKEL 13. GESCHILLEN
1. Op de algemene voorwaarden en de overeenkomsten betreffende de dienstverlening van Motordealerdirect en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden of voornoemde overeenkomsten of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Motordealerdirect ten tijde van het aanmelden van het Voertuig op de Verkoopsite gevestigd is.
3. De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, opname telefoongesprekken, gegevensback-ups,...).

ARTIKEL 14. DRUK- EN TYPEFOUTEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld onder voorbehoud van druk- en typefouten en Motordealerdirect aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid, met uitzondering van haar aansprakelijkheid voor haar bedrog, fraude, opzet of grove schuld.
2. In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

|

Algemene voorwaarden Motordealerdirect

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORDEALERDIRECT //
IKWILVANMIJNMOTORAF.BE Verkoopsites Motordealerdirect

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Motordealerdirect:
Motordealerdirect BVBA zoals ingeschreven in het KBO onder nummer 0839.741.272 met maatschappelijke zetel te Kolonel Begaultlaan 1A/51, 3012 Leuven, waaronder tevens deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden en exploitant van de online Verkoopsites zoals o.a. vermeld in deze algemene voorwaarden.

Bieding:
De bieding uitgebracht door een Bieder op een Kavel, dit zowel op de Veilingsite, telefonisch als per mail.

Bieder:
Het erkende dealerbedrijf, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een Bieding heeft uitgebracht.

Koper:
Het erkende dealerbedrijf, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, die een Bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.

Aanbieder:
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op de Verkoopsite.

Verkoper:
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.

Consument:
De Aanbieder of Verkoper die een natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen zoals gedefinieerd in het Wetboek van Economisch Recht.

Voertuig:
Een voertuig, een gemotoriseerd voertuig zijnde een motorfiets, trike, quad, snor- of bromfiets die ter verkoop wordt aangeboden op een Verkoopsite.

Kavel:
Een Voertuig welke is opgenomen in de administratie van de Verkoopsites en een uniek kavelnummer kreeg van Motordealerdirect.

Verkoopsite(s):
De voertuigverkoopsites die door Motordealerdirect geëxploiteerd worden en middels dewelke Motordealerdirect een platform ter beschikking stelt aan Aanbieders en Verkopers om hun Voertuig te verkopen. Deze betreffen o.a. de navolgende websites: www.ikwilvanmijnmotoraf.be.


Transactie:
Een wederzijdse verbintenis waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper over te nemen en de overeengekomen prijs aan de Verkoper te betalen. De Verkoper verplicht zich om het Voertuig te leveren aan de Koper. Tenzij het voertuig afwijkt van de door Verkoper opgegeven beschrijving online als telefonisch. Daarnaast zit er geen tijdslimiet op de transactie, en de daaraan gekoppelde wederzijdse verbintenis.

Taxatie:
Het (in)schatten van de waarde van een Kavel in verband met een Bieding door een Bieder.

Wederpartij:
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt/heeft aangeboden op de Verkoopsite(s) van Motordealerdirect en die mogelijks een Bieding heeft aanvaard.

Partijen:
Motordealerdirect en de Aanbieder, Verkoper of Wederpartij.

Bemiddelingsovereenkomst:
Bemiddelingsovereenkomst gesloten tussen Motordealerdirect en de Wederpartij c.q. Aanbieder c.q. Verkoper zoals omschreven in artikel 4.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder ogenblik geraadpleegd, afgedrukt of gedownload worden op de Verkoopsite.
2. Motordealerdirect behoudt zich de mogelijkheid voor haar algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. De Consument kan de Bemiddelingsovereenkomst na de wijziging opzeggen zoals bepaald in art. 4.6.
3. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 15 september 2017 en geldig vanaf deze datum en vervangen alle voorgaande versies.
4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van de Verkoopsite, op de diensptverlening van Motordealerdirect, op alle Taxaties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Motordealerdirect, en op alle overeenkomsten die Motordealerdirect aangaat voor het gebruik van de Verkoopsite en de dienstverlening.
5. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Aanbieders en Verkopers wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, met dien verstande dat de bepalingen uit deze voorwaarden steeds zullen primeren.
6. Een Wederpartij ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met de toepassing van deze algemene voorwaarden op een later gebruik van de Verkoopsite, op een later gebruik van de dienstverlening van Motordealerdirect, op latere overeenkomsten gesloten met Motordealerdirect voor het gebruik van de Verkoopsite en de dienstverlening, of op latere Taxaties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen, welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Motordealerdirect, ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen.
7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen desgevallend in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
8. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
9. Indien Motordealerdirect niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Motordealerdirect in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3. DIENSTVERLENING MOTORDEALERDIRECT
1. De dienstverlening van Motordealerdirect heeft alleen en uitsluitend betrekking op het bemiddelen bij het tot stand komen en uitvoeren van een Transactie tussen Koper en Verkoper.
2. Motordealerdirect stelt aan Aanbieders en Verkopers via een Verkoopsite een online veiling ter beschikking om Voertuigen te koop aan te bieden aan deelnemers van een besloten netwerk van dealerbedrijven en draagt zorg voor het onderhoud van genoemde platformen.
3. Motordealerdirect is nooit partij in een Transactie of enige andere afspraak over het kopen en verkopen van een Voertuig. Afspraken betreffende de gehandelde Voertuigen zijn uitsluitend een aangelegenheid tussen de Koper en Verkoper. Geschillen tussen de Koper en Verkoper dienen tussen hen geregeld te worden.

ARTIKEL 4. ACCOUNT
1. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon kan een Voertuig aanbieden op een Verkoopsite middels het aanmaken van een account op de Verkoopsite. Door het aanbieden van een Voertuig op een Verkoopsite en het aanmaken van een account komt een Bemiddelingsovereenkomst tot stand tussen de Aanbieder (en in een later stadium de Verkoper genaamd) en Motordealerdirect.
2. Iedere Wederpartij ontvangt e-mails met links om bijvoorbeeld een taxatieverzoek te activeren of om een Bieding in te zien dan wel een voertuigverkoop te bevestigen. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden overgedragen worden. Als de Wederpartij vreest dat een ander de inhoud van zij e-mails kent, dient dit direct aan Motordealerdirect kenbaar te worden gemaakt. Motordealerdirect blokkeert in voorkomend geval de verdere toegang van het account, om misbruik in naam van de Wederpartij te voorkomen. De Wederpartij zal hierna nieuwe e-mails van Motordealerdirect ontvangen. De Wederpartij blijft steeds aansprakelijk in geval van misbruik van deze gegevens.
3. Motordealerdirect behoudt het recht om, zonder waarschuwing en/of nadere uitleg, een Wederpartij uit te sluiten van toegang tot haar Verkoopsite(s), het account van de Wederpartij af te sluiten en de Bemiddelingsovereenkomst bijgevolg te beëindigen mits toekenning aan de Aanbieder of Verkoper van een opzeggingstermijn van 48 uur.

4. Indien een of meer van de leden van dit artikel niet correct nageleefd worden, kan Motordealerdirect per direct en zonder nadere waarschuwing het account van de W ederpartij afsluiten en bijgevolg de Bemiddelingsovereenkomst ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding. In voorkomend geval is de Wederpartij gehouden tot betaling aan Motordealerdirect van de boetes zoals genoemd in artikel 8.3 van toepassing, onverminderd het recht van Motordealerdirect om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade.

5. De Consument beschikt over een termijn van 14 dagen om de Bemiddelingsovereenkomst met Motordealerdirect te herroepen. De termijn gaat in op het ogenblik dat een V oertuig aangeboden wordt op een V erkoopsite en een account aangemaakt wordt. Indien de Consument de Bemiddelingsovereenkomst wenst te herroepen, dient hij dit schriftelijk mee te delen aan: Motordealerdirect BVBA, Kolonel Begaultlaan 1A/51, 3012 Leuven. Hij kan hiervoor ook gebruik maken van het modelformulier. De Consument aanvaardt dat reeds met de dienstverlening begonnen wordt tijdens de herroepingstermijn. De Consument erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra een Transactie tot stand gekomen is.

6. De Aanbieder en de Verkoper kunnen de Bemiddelingsovereenkomst opzeggen.

ARTIKEL 5. VEILING

1. Nadat een Voertuig is aangemeld op een van de Verkoopsites en een account aangemaakt werd, kent Motordealerdirect het Voertuig een kavelnummer toe indien het aanmelden van het Voertuig en het aanmaken van het account door de Wederpartij correct is gebeurd. Vanaf dat moment zal het Voertuig een bepaalde tijd (een veilingronde van minimaal 1 minuut tot maximaal 96 uur) op een veiling worden geplaatst. Tijdens deze veiling zijn uitsluitend de voertuiggegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van de Verkoopsite(s) waarop uitsluitend door Motordealerdirect goedgekeurde en officiële dealerbedrijven de Kavels kunnen bekijken en zowel online als telefonisch een Bieding kunnen uitbrengen.


2. Bieders zijn niet verplicht een Taxatie af te geven. In voorkomend geval is het mogelijk dat een Voertuig meerdere veilingronden nodig heeft om tot een Transactie te kunnen komen.

ARTIKEL 6. PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Nadat een Transactie tussen een Koper en een Verkoper tot stand is gekomen, dient de Transactie voltooid te worden en mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij en is Verkoper verplicht het Voertuig aan Koper te leveren.
2. De verkoop van een Voertuig via de Verkoopsite(s) is voor de Verkoper kosteloos. Enkel zal aan de Verkoper de opzegvergoeding aangerekend worden indien verschuldigd overeenkomstig artikel 4.
3. Betaling van deze opzegvergoeding door de Verkoper dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro's te geschieden binnen 14 kalenderdagen na het schriftelijk verzoek daartoe van Motordealerdirect door storting of overmaking op het betalingsverzoek aangegeven bankrekening van Motordealerdirect. In geval van gehele of gerechtelijke niet-betaling van binnen die termijn, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde bedrag volgens de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5%, zonder dat die intrest lager kan zijn dan 10% per jaar, en dit voor elke reeds begonnen maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde bedrag ( met een minimum van 40 euro), samen met alle aanmanings- en incassokosten, onverminderd het recht van Motordealerdirect om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
4. De administratie van Motordealerdirect geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van gedane betalingen en van door Motordealerdirect verrichte werkzaamheden.
5. Alle door Motordealerdirect aan de Aanbieder of Verkoper opgegeven Biedingen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

ARTIKEL 7. LEVERING EN OVERDRACHT
1. De Transactie komt tot stand indien de Aanbieder een Bieding van een Bieder heeft aanvaard. De Aanbieder wordt door Motordealerdirect telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht van de hoogste Bieding. Aanvaarding door de Verkoper gebeurt door die Bieding telefonisch, online of per e-mail te bevestigen. De Bieder wordt op dat moment Koper en de Aanbieder Verkoper.
2. De Verkoper is verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Transactie, middels een e-mailbericht, SMS bericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de overdracht van het Voertuig te maken, tenzij anders telefonisch aangegeven door Motordealerdirect.
3. Koper is verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het Voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door de Verkoper op het taxatieformulier.
4. Binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Transactie dient de Transactie uitgevoerd te zijn en de overdracht van het Voertuig gerealiseerd te zijn. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dienen Verkoper en de Koper, Motordealerdirect hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
5. Koper en Verkoper hebben het recht op verlenging van de termijn genoemd in lid 4 van dit artikel, indien door overmacht, of door de Verkoper dan wel Koper (waaronder begrepen een tekortkoming aan de verplichtingen als genoemd in volgend artikel) of door enige wijziging van de Transactie, in redelijkheid niet van Koper dan wel Verkoper kan worden gevergd dat de overdracht binnen de betreffende termijn wordt gerealiseerd.
6. Aflevering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het Voertuig door de Verkoper bij de Koper. Indien afhaling bij de Verkoper nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient de afhaling plaats te vinden op het door de Verkoper aangegeven adres en is de Verkoper verplicht om de Koper in staat te stellen het Voertuig tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen. De aflevering of afhaling moet plaats vinden binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Transactie.
7. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip door de Koper vastgesteld, maar wel binnen het aangegeven tijdsperk en met een termijn van ten minste 24 uur.
8. Alvorens tot betaling van de koopsom aan de Verkoper over te gaan, heeft de Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving van Verkoper en samen met de Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit zijn voor risico van de Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen of onachtzaamheid van Koper.
9. Indien Koper constateert dat er sprake is van tegenstrijdigheid tussen het Voertuig en de omschrijving daarvan van de Verkoper, kan de Koper de Transactie annuleren en eventueel een nieuwe Transactie sluiten met de Verkoper.
10. Alvorens Koper tot betaling van de koopsom aan de Verkoper over gaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Daarnaast heeft Koper het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling. 11. De koopsom dient door de Koper aan de Verkoper betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het Voertuig behorende documenten.
12. De Koper en de Verkoper zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
13. Binnen de 24 uur na de volledige uitvoering van de Transactie dient de Wederpartij Motordealerdirect daarvan op de hoogte te brengen. Vanaf dat ogenblik neemt de Bemiddelingsovereenkomst tussen Motordealerdirect en de Wederpartij een einde.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrechten en merkrechten op de Verkoopsite, de Veilingsite en alle verstrekte informatie, al dan niet op of via de Veiling­en Verkoopsites, rusten bij Motordealerdirect.
2. Alle door Motordealerdirect verstrekte stukken (zoals werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Motordealerdirect worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Bij overtreding van een van in dit artikel genoemde verbodsbepalingen verbeurt de Wederpartij ten behoeve van Motordealerdirect een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- alsmede een boete van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Motordealerdirect op vergoeding van de volledige door haar geleden schade, met kosten en interesten.

ARTIKEL 9. OVERMACHT
1. Motordealerdirect verschaft Aanbieders en Verkopers toegang tot de Verkoopsites en gebruik van haar diensten. Hoewel Motordealerdirect zich zal inzetten voor een onbelemmerde toegang tot het systeem, kan zij geen ononderbroken of onbelemmerde toegang garanderen.
2. Motordealerdirect is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Motordealerdirect redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Motordealerdirect ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
3. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Motordealerdirect geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door brand, stroomstoring, werkstaking of uitsluiting, rellen of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Motordealerdirect gevergd kan worden. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Motordealerdirect feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
4. In geval van overmacht worden de verplichtingen aan de zijde van Motordealerdirect opgeschort tot nader order.
5. Indien de overmacht langer dan 14 dagen zou duren, is zowel Motordealerdirect als de Consument gerechtigd om de Bemiddelingsovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en het account af te sluiten, zonder dat er in dat geval een recht op schadevergoeding bestaat.

ARTIKEL 10. KLACHTEN
1. Een eventuele klacht met betrekking tot het gebruik en het functioneren van een Verkoopsite, de dienstverlening van Motordealerdirect, de Bemiddelingsovereenkomst of de opzegging daarvan dient schriftelijk te gebeuren aan Motordealerdirect. Klachten met betrekking tot de opzegvergoeding dienen binnen acht dagen nadat de Bemiddelingsovereenkomst is opgezegd, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het schriftelijk betalingsverzoek aan Motordealerdirect per aangetekende schrijven kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
1. Motordealerdirect accepteert geen enkele aansprakelijkheid anders dan bepaald in deze algemene voorwaarden.
2. Motordealerdirect is, behoudens gevallen 'van bedrog, fraude, opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor de door haar verleende diensten, waaronder maar niet beperkt tot de inhoud en/of juistheid van de door Motordealerdirect, Bieder, Koper of Aanbieder, Verkoper verstrekte informatie op de Verkoopsite(s) of anderszins verstrekte informatie. De inhoud van de door Motordealerdirect uitgevoerde opdracht heeft slechts een informatief en indicatief karakter. Motordealerdirect verstrekt ter zake geen enkele garantie.
3. Motordealerdirect is, behoudens gevallen van bedrog, fraude, opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Wederpartij, die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Motordealerdirect.
4. Motordealerdirect is, behoudens gevallen van bedrog, fraude, opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens de Wederpartij.
5. Motordealerdirect heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Wederpartij ongedaan te maken, waarbij de Wederpartij haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
6. De Wederpartij vrijwaart Motordealerdirect tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met een Transactie samenhangen.
7. De aansprakelijkheid van Motordealerdirect is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Motordealerdirect in het voorkomende geval uitkeert.

ARTIKEL 12. PRIVACY & GEGEVENSBESCHERMING
1. De Aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bieders overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende Taxatie, tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de Verkoopsite ter beschikking van Motordealerdirect en de Bieders te stellen.
2. Motordealerdirect mag het door de Aanbieder opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door Motordealerdirect verstrekte advies de Wederpartij niet bereikt doordat het opgegeven (e-mail)adres niet juist blijkt te zijn, blijft de Transactie, waaronder de overeengekomen koopsom, geldig.
3. De Aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop Motordealerdirect haar dienstverlening, de Bemiddelingsovereenkomst en de voltooiing van de Transactie heeft gebaseerd. Motordealerdirect aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
4. De Verkoopsites zijn een onderdeel van Motordealerdirect. Motordealerdirect, met contactgegevens zoals hierboven vermeld, is de verwerkingsverantwoordelijke. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Motordealerdirect van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Motordealerdirect zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en overige toepasselijke regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Vanaf 25 mei 2018 zal Motordealerdirect de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt naleven.
5. De persoonsgegevens van de Aanbieder zullen slechts verwerkt worden voor de doeleinden zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden. De Aanbieder geeft de uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens verder aan te wenden voor de doeleinden zoals gespecificeerd in dit artikel. De gegevens van de Aanbieder c.q Verkoper zijn tijdens de Taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Motordealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
6. De gegevens van de Bieder c.q. Koper zijn tijdens de Taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Motordealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
7. Uitsluitend indien de Aanbieder akkoord gaat met de Bieding en er een Transactie tot stand is gekomen, zullen de gegevens van de Koper middels een e-mailbericht aan de Verkoper bekendgemaakt worden, ook zullen dan de gegevens van de Verkoper middels een e-mailbericht aan de Koper bekendgemaakt worden. Het is de Verkoper en de Koper niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Voor het overige zullen de persoonsgegevens van de Aanbieder slechts overgemaakt worden aan derden (zoals de klant) voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De Aanbieder geeft uitdrukkelijke toestemming voor doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van deze overeenkomst. Motordealerdirect zal telkens zorgen dat passende waarborgen worden geboden bij een dergelijke doorgifte, zodat een gelijkwaardige bescherming van de persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Voor meer informatie omtrent de gebeurlijke passende waarborgen en een eventuele kopie van documenten die een dergelijke waarborg bieden, kan Aanbieder steeds een schrijven richten aan het adres: Kolonel Begaultlaan 1A/51, 3012 Leuven.
8. De persoonsgegevens van de Aanbieder zullen tien (10) jaar na de beëindiging van de overeenkomst automatisch uit de databanken van Motordealerdirect gewist worden, behoudens schriftelijk akkoord vanwege de Aanbieder om deze te blijven aanwenden.
9. De Wederpartij aanvaardt dat Motordealerdirect gerechtigd is de aan haar verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van haar eigen activiteiten te gebruiken.
10. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Motordealerdirect gebruikt gegevens van Aanbieders, Bieders, Kopers en Verkopers voor haar dienstverlening, de Bemiddelingsovereenkomst, en de totstandkoming en de voltooiing van de Transactie. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Motordealerdirect, andere websites van Motordealerdirect en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij tracht Motordealerdirect rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene zich wenst te verzetten/bezwaar te maken tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van 'blokkering' een notificatie sturen naar: Motordealerdirect BVBA, Kolonel Begaultlaan 1A/51 te 3012 Leuven.
11. Indien de Aanbieder geen nieuwe Taxatie wil ontvangen dan kan hij dit telefonisch doorgeven aan de klantenservice of zich afmelden op de aangegeven plek op de website.
12. Alle informatie over de Wederpartij, die zij aan Motordealerdirect ter beschikking stelt, wordt vertrouwelijk behandeld.
13. Motordealerdirect behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.
14. Enige tijd na het aanmelden van het Voertuig op de Verkoopsite zal de Aanbieder een e-mail ontvangen waarbij bevestigd moet worden dat het Voertuig ter Taxatie mag aangeboden worden. Enige ogenblikken daarna zal een samenvatting van de ontvangen gegevens per e-mail verzonden worden naar de Aanbieder. Met behulp van deze e-mail kan de Aanbieder controleren of alle gegevens goed zijn ontvangen bij de Verkoopsite. Indien hier onjuistheden in vermeld staan of indien er aanvullingen gedaan dienen te worden, kan er telefonisch contact opgenomen worden met de klantenservice van Motordealerdirect.
15. Motordealerdirect maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek aan haar Verkoopsite(s) te kunnen gebruiken. Motordealerdirect gebruikt deze gegevens om de identiteit van de betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan haar Verkoopsite(s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Motordealerdirect cookies om de doeltreffendheid van haar Verkoopsite(s) en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien de Verkoopsite(s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de Verkoopsite(s) van Motordealerdirect wordt verminderd, dan wel dat de Verkoopsite(s) van Motordealerdirect geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: 1) uw IP-adres indien noodzakelijk; 2) sessienummer en 3) een klantnummer indien noodzakelijk.
16. Alle in- en uitgaande telefoongesprekken worden opgenomen. Dit doet Motordealerdirect in haar belang en dat van de Wederpartij, Aanbieder en Verkoper. Door het opnemen van de gesprekken hoeft de Wederpartij, Aanbieder of Verkoper geen of veel minder schriftelijke informatie te verstrekken. Daarnaast valt achteraf altijd vast te stellen welke afspraak telefonisch gemaakt werd.
17. de Aanbieder heeft het recht Motordealerdirect te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om een dergelijk recht uit te oefenen dient een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart van de Aanbieder overgemaakt te worden. Indien de Aanbieder verdere vragen of klachten heeft omtrent de uitoefening van deze rechten kan de Aanbieder steeds verdere informatie verkrijgen bij Motordealerdirect BVBA, met adres Kolonel Begaultlaan 1A/51, 3012 Leuven. De Aanbieder heeft ook het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, wat in België op heden de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL – de “Privacycommissie”) is, dewelke wordt omgedoopt in de “Gegevensbeschermingsautoriteit”.
18. Na beëindiging van de overeenkomst, heeft de Aanbieder ook het recht om de verleende toestemming te allen tijde in te trekken voor de verwerking zoals bepaald onder artikel 12.10 van onderhavige overeenkomst, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. De persoonsgegevens zullen dan ook gewist worden indien geen andere wettelijk grondslag aanwezig is voor verwerking van de persoonsgegevens.

ARTIKEL 13. GESCHILLEN
1. Op de algemene voorwaarden en de overeenkomsten betreffende de dienstverlening van Motordealerdirect en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden of voornoemde overeenkomsten of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Motordealerdirect ten tijde van het aanmelden van het Voertuig op de Verkoopsite gevestigd is.
3. De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, opname telefoongesprekken, gegevensback-ups,...).

ARTIKEL 14. DRUK- EN TYPEFOUTEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld onder voorbehoud van druk- en typefouten en Motordealerdirect aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid, met uitzondering van haar aansprakelijkheid voor haar bedrog, fraude, opzet of grove schuld.
2. In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands